info@ilonaapartman-hajduszoboszlo.hu
/
+36 (30) 398 5356
Szállást foglalok!

Adatkezelési Tájékoztató

Közzététel dátuma: 2023.09.30

A jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a www.ilonaapartman-hajduszoboszlo.hu (a továbbiakban weboldal) üzemeltetője: Papp Lászlóné, (a továbbiakban Szolgáltató) által alkalmazott adatvédelmi és kezelési elveket és a Szolgáltató adatvédelmi és kezelési politikáját, amelyet a Szolgáltató magára nézve kötelezőnek ismer el tekintettel arra, hogy a Szolgáltató számára kiemelt cél és egyben elkötelezettség a Felhasználók által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme.

A weboldal használatával, valamely szolgáltatásának, alkalmazásának igénybevételével a Felhasználó hozzájárul, hogy személyes adatai kezelésére a jelen Adatkezelési Tájékoztató rendelkezései szerint kerüljön sor.

I. A SZOLGÁLTATÓ MINT ADATKEZELŐ / ADATFELDOLGOZÓ ADATAI

  • A Szolgáltató neve: Papp Lászlóné
  • A Szolgáltató székhelye: 4200 Hajdúszoboszló, Bánomkerti u. 88. A
  • Szolgáltató számlaszáma: 1040 0250 8548 5253 5157 1003
  • A Szolgáltató telefonos elérhetősége: +36 30 3985356
  • E-mail: info@ilonaapartman-hajduszoboszlo.hu
  • Nyilvántartó hatóság: Polgármesteri Hivatal Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.
  • Nyilvántartási száma: 25-189/1997.
  • Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-74084/2014.
  • A Szolgáltató adószáma: 72418596-1-29

II. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

A jelen tájékoztatóban használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Info törvény) értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni az alábbiak szerint.

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja (jelen tájékoztató esetében a Szolgáltató);

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;

III. ADATKEZELÉS

A Szolgáltató a rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – így különösen az Info törvénnyel – összhangban, a jelen tájékoztatónak megfelelően kezeli.

2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.); Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR); 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

a) A személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint a Felhasználók számára átláthatóan kezeljük.

b) A személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük, azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.

c) Az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.

d) Minden észszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek

e) A személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy azok csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyenek azonosíthatók

f) Megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

IV. A KEZELT ADATOK KÖRE

A Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatás teljesítése során és azt követően a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján, a Felhasználó alábbi személyes adatait kezeli: .

- Ajánlatkéréskor, foglaláskor megadott adatok: név, e-mail cím, telefonszám. Érkezés dátuma, távozás dátuma, érkező személyek száma, ebből gyerekek száma, életkora. A honlap látogató ajánlatkéréskor, foglaláskor önkéntesen adja meg a fenti adatokat, azért, hogy Szolgáltató válasz e-mailben, vagy telefonon tájékoztassa a Felhasználót, ajánlatot adjon, vagy visszaigazolja a foglalást. A megfelelő chatbot bepipálása után hozzájárulását adja ahhoz, hogy Szolgáltató részére reklám célu hírleveleket küldjön, adatait kezelje, melyről bármikor leiratkozhat.

- Hírlevélre történő feliratkozáskor megadott adatok: név, e-mail cím. Az ilonaapartman- hajduszoboszlo.hu weboldal hírlevelére történő feliratkozáskor a Felhasználó önkéntesen adja meg adatait, amik tárolásra kerülnek, abból a célból, hogy havonta maximum 4-8 alkalommal reklám célú hírleveleket továbbítson az Ilona Apartman Hajdúszoboszló szálláshelyről. Hozzájárul, hogy adatait kezelje, melyről bármikor leiratkozhat.

- Nyereményjátékra való feliratkozáskor: név, e-mail cím. Nyereményjáték alkalmából, a felhasználó önként adja meg személyes adatait, amik tárolásra kerülnek., ahhoz, hogy a Felhasználó a játékban, sorsoláson részt vegyen. A megfelelő chatbox bepipálása után feltétlen hozzájárulását adja, ahhoz hogy az e-mail címére reklám célú hírleveleket küldjön Szolgáltató, adatait kezelje, melyről bármikor leiratkozhat.

- Kapcsolat oldalon: Közvetlen kapcsolat felvételi űrlap kitöltésekor: név, e-mail cím, telefonszám megadása. Felhasználó közvetlen kapcsolat felvétel céljából megadja e-mail címét, telefonszámát, hogy a szálláshelyekkel kapcsolatos kérdéseire választ kapjon Szolgáltatótól.

- Ajándék igénylésekor megadott adatok: név, e-mail cím. A Felhasználó önkéntesen adja meg adatait, ahhoz hogy szállás foglalásakor igénybe vehesse a kedvezményt, vagy az ajándékot, letölthesse a pdf-et. Ha bepipálja a megfelelő chatboxot, akkor feltétlen hozzájárulását adja ahhoz, hogy részére a Szolgáltató saját reklám célú hírleveleket küldjön, adatait kezelje, melyről bármikor leiratkozhat.

Foglaláskor Szolgáltató papíron vezeti a lefoglalt szobák és napok számát, ahol a vendég nevét és telefonszámát kéri el, ami a kapcsolattartáshoz szükséges. A foglalás megvalósulása után, a Szolgáltató hónap végével ezt megsemmisíti.

Vendégnyilvántartó könyvben szereplő adatok megadása: név, szig.sz. állampolgárság, szül.hely, idő, lakáscím, szálláshelyre érkezés és távozás dátuma. Fenti adatok megadása minden esetben kötelező, Szolgáltató részére, megérkezéskor a helyszínen.

A Szolgáltató, mint adatkezelő által igénybevett adatfeldolgozók:

Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) - statisztikai szolgáltatások

Facebook Inc. (4 Grand Canal Square, Dublin Ireland) – statisztikai szolgáltatások

Mailchimp, (The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp, a State of Georgia limited liability company) Tömeges levélkiküldés

Tárhely szolgáltató: Tárhelypark Kft. Telephely: 1122 Budapest Gaál József út 24.

Adószám: 23289903-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-322570

Webfejlesztő: 

Messenger marketing: Chatfuel.com

Cookiek-k (sütik)

A sütik feladata információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. megkönnyítik a weboldal használatát; minőségi felhasználói élményt biztosítanak. A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika) Az weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy az ilonaapartman-hajduszoboszlo.hu látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli azokat.

A következő cookie-k futnak az oldalon:

Google Analytics

Facebook Pixel

Google Adwords

Hogyan működnek a legfontosabb cookie-k?

Facebook követőkód (facebook pixel)

A facebook követőkód jelzi a facebook felé, hogy az adott látogató (aki egyben facebook felhasználó) milyen oldalakat látogatott meg, milyen tevékenységeket folytatott az oldalon.
Azt, hogy az adott látogató kicsoda (személyes adatok) a weboldal semmilyen szinten nem látja. Ezt az információt csak a facebook ismeri.

Google analytics statisztikai követőkód

A Google Analytics a legszélesebb körben használt webanalitikai eszköz. A követőkódja a weboldal minden oldalán megtalálható, anonim statisztikai adatokat ad a felhasználók weboldalon való viselkedésével kapcsolatban.

Google Remarketing Címke

A remarketing címke elhelyez egy cookie-t a számítógépen. Így később a google képes hirdetéseket, információkat megjeleníteni a látogatónak a saját displayhálózatában más weboldalakon is.

Adatok kezelésének fizikai helye:

Ilona Apartman I. Hajdúszoboszló, Jókai sor 17/a. fszt 1. Papp András engedély száma: 4/2016. adószáma: 53091336-1-29

Ilona Apartman I. Hajdúszoboszló, Jókai sor 17/a. fsz 2. Papp László engedély száma: 5/2016. adószáma: 53091965-1-41

Ilona Apartman II. Hajdúszoboszló, Bánomkerti u. 88. Papp Lászlóné engedély száma: 25- 189/1997. adószáma: 72418596-1-29

Az adatkezelést végzi: Szolgáltató: Papp Lászlóné

A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

V. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

A Felhasználó személyes adatai kezelésének célja a weboldalon elérhető szolgáltatás nyújtása, szoba foglalás, ennek keretében különösen: a Felhasználó ajánlatkérése, foglalása, kapcsolat felvétele, hírlevélre való feliratkozása, illetéktelenek személyes adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása, a számviteli kötelezettségek teljesítése; hírlevél és reklám célú levél küldése és a Szolgáltató egyéb jogi kötelezettségének teljesítése. A Szolgáltató illetéktelen harmadik személyeknek a Felhasználó személyes adatait nem szolgáltatja ki, harmadik félnek nem továbbítja, kivéve a kötelezően előírt adatszolgáltatás.(Pl. vendégnyilvántartó könyv, statisztikai adatlap, számlatömb.)

VI. ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA, ADATOK MÓDOSÍTÁSA, TÖRLÉSE, TILTAKOZÁS AZ ADATKEZELÉS ELLEN

A Szolgáltató a személyes adatokat, azok törléséig kezeli

A Felhasználó az info@ilonaapartman-hajduszoboszlo.hu email címre küldött elektronikus levél útján kérheti személyes adatai módosítását vagy törlését a Szolgáltatótól. Továbbá minden hírlevél alján lévő linkre kattintással leiratkozhat a levelező listáról. Ilyen esetben Szolgáltató haladéktalanul, azonnal törli az érintett adatokat a címlistáról, legkésőbb 72 órán belül. Továbbiakban arra hírlevelet nem küld. A Felhasználó személyes adatait az érintett kérelme nélkül is törli a Szolgáltató, ha azok hiányosak, nem valós adatokat tartalmaznak.

A Felhasználó tiltakozhat, személyes adatainak kezelése ellen az info@ilonaapartman- hajduszoboszlo.hu email címre küldött elektronikus levél útján,

A Felhasználó kérheti a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Az Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

A Felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelésével kapcsolatban. Szolgáltató ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt törvény írja elő.

A Felhasználó jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve az ún. kötelező adatkezelés esetét;

A Szolgáltató a törvényben meghatározott, kötelezően megadott személyes adatokat 8 évig őrzi meg. (Például: vendégkönyv, számlatömb.)

A Felhasználó tájékoztatást kérhet Szolgáltatótól, személyes adatai kezeléséről az info@ilonaapartman-hajduszoboszlo.hu címről. Szolgáltató ezt köteles 8 munkanapon belül megadni.

VII. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót a használók tájékoztatása mellett egyoldalúan módosítsa.

VIII. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshető a Szolgáltató, Papp Lászlóné info@ilonaapartman-hajduszoboszlo.hu címen.

A Felhasználó a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelemmel az illetékes törvényszékhez fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, (+36) 1 391 1400, www.naih.hu).

Hajdúszoboszló, 2018. május 25.

Ilona Apartman I.
Ilona Apartman II.
Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy mindig napra kész tájékoztatást kapj aktuális ajánlatainkról és híreinkről.
Feliratkozás Footer
© 2024 Ilona Apartman. Minden jog fenntartva
AdatkezelésÁSZFImpresszumHázirendKisfaludy pályázat
crosschevron-down